Regulamin, polityka prywatności i reklamacje

 

button_najczesciej-zadawane-pytania

Regulamin, polityka prywatności i reklamacje

REGULAMIN

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest udzielenie Uczestnikowi przez pracownię artystyczną prowadzoną przez Sylwia Zakrocka Art Shops NIP 9552067142 REGON 320227629 ul. Zofii Nałkowskiej 11U 70-785 Szczecin zajęć z zakresu Kreatywnych Warsztatów Plastycznych dla dzieci. 
 2.  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu i trwają odpowiednio 90 minut dla dzieci w wieku 6-10 lat oraz 120 minut dla dzieci w wieku 11-15 lat
 3. Pierwsze zajęcia są bezpłatne i nie zobowiązują do dalszego uczestnictwa.
 4.  Niniejszy regulamin wygasa natychmiast w przypadku rezygnacji z zajęć nie ma dalszego zastosowania. Rezygnacje wystarczy zgłosić drogą e-mail lub telefonicznie.

PŁATNOŚCI

 1. W przypadku chęci uczestnictwa strony ustalają, że płatnik będzie dokonywał stałej opłaty za uczestnictwo w zajęciach plastycznych w kwocie 220zł  w przypadku dzieci 6-10 lat lub 260zł w przypadku dzieci 11-15lat miesięcznie brutto co będzie gwarantowało rezerwacje miejsca.
 2. Płatność należy uregulować z góry za cały miesiąc do 10go dnia danego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy 47 1560 0013 2013 1388 0000 0001 wpisując w tytule przelewu: zajęcia plastyczne – imię i nazwisko uczestnika 
 3. Pracownia nie zwraca opłaty za opuszczone zajęcia. 
 4. W przypadku braku wpłaty i braku reakcji na upomnienie uczestnik zostaje wykreślony z listy.
 5. Pracownia zapewnia wszystkie materiały potrzebne do pracy na zajęciach oraz drobny poczęstunek.
 6. Opłata za miesiąc zajęć jest stała niezależnie od ilości przeprowadzonych lekcji wypadających w danym miesiącu – wynika z ogólnej liczby zajęć realizowanych w trakcie roku szkolnego. Organizator na podstawie kalendarza roku szkolnego i ilości zajęć wypadających w danym roku szkolnym z góry ustala cenę roczną za zajęcia. Wówczas cena podzielona jest na równe, miesięczne raty.

OBECNOŚCI, ODRABIANIE I DNI WOLNE

 1. Zajęcia nie odbywają się w ferie zimowe i przerwy świąteczne oraz dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych, przy czym miesięczna cena za zajęcia nie zmienia się.
 2. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach opłata nie jest pomniejszana.
 3. Podstawą do zawieszenia płatności za dany miesiąc jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o niemożności ćwiczeń długotrwałych- na dany miesiąc lub długotrwałej chorobie (więcej niż miesiąc).Krótkotrwałe nieobecności nie zwalniają z opłat.
 4. Nieobecność należy zgłosić w aplikacji activenow do godziny przed terminem planowanej nieobecności. Niezgłoszona nieobecność powoduje brak możiwości odrobenia zajęć.
 5. Z uwagi na specyfikę zajęć oraz ograniczoną ilość miejsc w ciągu roku szkolnego można odrobić 6 nieobecności. Temat zajęć na obrabianych zajęciach jest niezależny od tematu opuszczonych zajęć.
 6. W sytuacjach niezależnych (np: strajki w szkołach, sytuacje klimatyczne) i nie wprowadzeniem przez placówkę zmian w harmonogramie zajęć – płatność za zajęcia nie zmienia się, a zajęcia odbywają się planowo.

ZASTĘPSTWA

 1. W wyjątkowych sytuacjach (np. choroba instruktora) z uwagi przypadającego jednego stałego opiekuna pracowni prowadzącego zajęcia Placówka zastrzega sobie  prawo do odwołania zajęć lub  przydzielania instruktorów zastępczych. Zastępstwa nie mają wpływu na harmonogram ani jakość prowadzenia zajęć. Ewentualni Instruktorzy zastępczy są przeszkolonymi instruktorami z innych punktów naszej szkółki plastycznej.
 2. W przypadku odwołanych  zajęć z powodu braku możliwości zastępstwa Płatnikowi zostaną zwrócone lub odliczone koszty za  pominięte zajęcia w przeliczeniu za godzinę lekcyjną.

OGÓLNE

 1. Wszelkie sprawy związane z płatnościami oraz uczestnictwem w zajęciach proszę kierować na adres e-mail: szkolkapalstyczna.pl@gmail.com
 2. Płatnik  w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa podopiecznego w zajęciach.  
 3. Płatnik oświadcza, iż podopieczny uczestnik jest zdolny do odbycia szkolenia, a w szczególności nie cierpi na żadne dolegliwości, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, które uniemożliwiałyby jego uczestnictwo w zajęciach. 
 4. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika/Płatnika osobom trzecim. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 6.  Płatnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych, do celów procesu rekrutacji i procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem zajęć plastycznych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych Osobowych: tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na  publikację, w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych http://www.szkolkaplastyczna.pl oraz przynależących stronach mediów społecznościowych wizerunku Uczestnika zawartego w dokumentacji fotograficznej lub filmowej realizowanej w trakcie zajęć plastycznych. 
 7. Administratorem danych jest Sylwia Zakrocka Art Shops NIP 9552067142 REGON 320227629 ul. Zofii Nałkowskiej 11U 70-785 Szczecin

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REKLAMACJE

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Organizator prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi
przepisami prawa.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika, przekazywanych w formularzu
zgłoszeniowym w aplikacji Active Now oraz w związku z wykonywaniem usług jest Sławomir
Kuć, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Zakrocka Art Shops NIP 9552067142 REGON 320227629 ul. Zofii Nałkowskiej 11U 70-785 Szczecin wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej również „Administratorem”. W sprawie
danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail na
adres: szkolkaplastyczna.pl@gmail.com.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest umowa pomiędzy Uczestnikiem/jego
rodzicem lub opiekunem prawnym a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia
której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych
jest niezbędne.
4. Dane osobowe Uczestnika oraz jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są dla
celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem
Umowy, chyba że Uczestnik dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych
celów.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie
wykonywania usług oraz przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych, chyba że odbywać się to będzie na skutek korzystania z aplikacji
Active Now, na co Administrator nie ma wpływu.
8. W przypadku, gdy podanie przez Uczestnika danych osobowych następuje w celu zawarcia
umowy z Administratorem, podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem
zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
9. Przetwarzanie niektórych danych Uczestnika może odbywać się w sposób zautomatyzowany
przy użyciu aplikacji Active Now.
10. Aplikacja Active Now umożliwia Organizatorowi uwzględnianie także danych osobowych
dotyczących stanu zdrowia Uczestnika, o ile Uczestnik udzieli ich Organizatorowi.
11. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
13. Uczestnik może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając
stosowne żądania na adres: ul. Zofii Nałkowskiej 11U, 70-785 szczecin

II. UDZIELANIE INFORMACJI I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Firma Sylwia Zakrocka Art Shops NIP 9552067142 REGON 320227629 ul. Zofii Nałkowskiej 11U 70-785 Szczecin zwana dalej Usługodawcą
udziela informacji dotyczących działania Strony Internetowej pod adresem e-mail:
szkolkaplastyczna.pl@gmail.com, a także telefonicznie pod numerem: 575 143 519.
2. Usługodawca przyjmuje poniższą ogólną procedurę reklamacyjną.
3. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia skargi na świadczenie usług przez Usługodawcę, w
tym na działanie Strony Internetowej http://www.szkolkaplastyczna.pl, zarówno w zakresie aspektów
technicznych, jak i jakości i dostępności Strony Internetowej, warunków jej świadczenia,
poprzez złożenie reklamacji: osobiście lub pisemnie lub telefonicznie (koszt jak za zwykłe
połączenie do sieci komórkowej) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Usługodawcy.
4. Reklamacja powinna spełniać następujące wymagania formalne tj.:
a) Wskazać czego dotyczy,
b) Wskazać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji, przy czym
również opcjonalnie godzinę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
c) Wskazać zwięzły opis okoliczności zdarzenia,
d) Wskazać: imię, nazwisko, lub inne oznaczenie osoby Użytkownika, a także adres osoby
składającej (chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji), adres e-mail
(chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem odpowiedź będzie
przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu,
e) jeśli osobą wnoszącą reklamację (Reklamujący) nie jest Użytkownikiem, wskazać także: imię,
nazwisko, lub inne oznaczenie osoby składającej reklamację (Reklamującego), a także adres
osoby składającej reklamację (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpoznania reklamacji),
adres e-mail (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem odpowiedź
będzie przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu,
5. Po złożeniu reklamacji Reklamujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie
złożenia reklamacji. W przypadku jeśli Reklamujący nie wskazał adresu e-mail może otrzymać
potwierdzenie złożenia reklamacji w formie wiadomości sms lub pisemnie.
6. Usługodawca przyjmuje następujące terminy rozpoznania reklamacji
– jeżeli reklamującym jest Konsument i złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo zwrotu za
wykonaną usługę określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, to reklamacja jest
rozpoznawana niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania jej przez Usługodawcę. Reklamujący otrzymuję informację o wyniku rozpoznania
Reklamacji w ww. terminie. W pozostałych wypadkach reklamacje są rozpoznawane
niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Usługodawcę reklamacji. Reklamujący otrzymuję informację o wyniku rozpoznania Reklamacji w
ww. terminie.
7. W przypadku gdyby zgłoszenie nie zawierało wszystkich danych niezbędnych do rozpoznania
reklamacji lub wyjaśnienia sprawy, Reklamujący wzywany jest (telefonicznie, pisemnie, lub za
pośrednictwem poczty e-mail) do uzupełnienia go w terminie 7 dni kalendarzowych od
otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie
braków lub uzupełnienie niezgodnie z wezwaniem będzie skutkować negatywnym załatwienie
reklamacji, o czym Użytkownik jest pouczany wraz z wezwaniem.
8. Po rozpoznaniu reklamacji Usługodawca, w w/w. terminie informuje Użytkownika o
negatywnym lub pozytywnym wyniku rozpoznania reklamacji, w tym precyzuje czy uznaje
reklamację w całości czy w części, a jeśli tak to wskazuje w jakiej części.
Reklamacja rozpoznana negatywnie jest uzasadniana. Uzasadnienie zawiera: streszczenie
reklamacji i innych pism Reklamującego złożonych w toku postępowania reklamacyjnego,
ustalony stan faktyczny, w tym wskazanie dowodów, na których podstawie ustalono stan
faktyczny, argumentacja prawna z powołaniem przepisów prawa, postanowień i zapisów
umownych, regulaminów, pouczenie o możliwości polubownego załatwienia sporów i o
instytucjach o gdzie można polubownie załatwić spór.