Regulamin

Pkt 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest udzielenie Uczestnikowi przez pracownię artystyczną zajęć z zakresu Kreatywnych Warsztatów Plastycznych dla dzieci. 

Pkt 2. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu i trwają odpowiednio 90 minut dla dzieci w wieku 6-10 lat oraz 120 m dla dzieci w wieku 11-15 lat

Pkt 3. Pierwsze zajęcia są bezpłatne i nie zobowiązują do dalszego uczestnictwa.

Pkt 4. Niniejszy regulamin wygasa natychmiast w przypadku rezygnacji z zajęć niema dalszego zastosowania. Rezygnacje wystarczy zgłosić drogą e-mail lub telefonicznie.

Pkt 5.W przypadku chęci uczestnictwa strony ustalają, że płatnik będzie dokonywał stałej opłaty za uczestnictwo w zajęciach plastycznych w kwocie 210zł  w przypadku dzieci 6-10 lat lub 250zł w przypadku dzieci 11-15lat miesięcznie brutto co będzie gwarantowało rezerwacje miejsca.

Pkt 6. Płatność należy uregulować z góry za cały miesiąc do 10go dnia danego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy 47 1560 0013 2013 1388 0000 0001

wpisując w tytule przelewu: zajęcia plastyczne – imię i nazwisko uczestnika 

Pkt 7. Pracownia nie zwraca opłaty za opuszczone zajęcia. 

Pkt 8. W przypadku braku wpłaty i braku reakcji na upomnienie uczestnik zostaje wykreślony z listy.

Pkt 9. Pracownia zapewnia wszytskie materiały potrzebne do pracy na zajęciach oraz drobny poczęstunek. 

Pkt 10. W przypadku odwołanych  zajęć z winy Pracowni  Płatnikowi zostaną zwrócone lub odliczone koszty za  pominięte zajęcia w przeliczeniu za godzinę lekcyjną.

Pkt 10a. W przypadku wypadającego święta w danym dniu  Pracownia  nie zwraca opłaty za brak zajęć, jednak opłata obejmuje 4 spotkania w zawiązku z czym brak zajęć w ewentualne dni  świąteczne rekompensują zajęcia nadprogramowe kiedy są miesiące w których wpada 5 spotkań.

Pkt 11.Wszelkie sprawy związane z płatnościami proszę kierować na adres e-mail: szkolkapalstyczna.pl@gmail.com

Pkt 12. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach.  

Pkt 13. Płatnik oświadcza, iż Uczestnik jest zdolny do odbycia szkolenia, a w szczególności nie cierpi na żadne dolegliwości, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, które uniemożliwiałyby jego uczestnictwo w zajęciach. 

Pkt 14. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika/Płatnika osobom trzecim. 

Pkt 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Pkt 16. Płatnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych, do celów procesu rekrutacji i procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem zajęć plastycznych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych Osobowych: tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na  publikację, w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych http://www.szkolkaplastyczna.pl oraz przynależących stronach mediów społecznościowych wizerunku Uczestnika zawartego w dokumentacji fotograficznej lub filmowej realizowanej w trakcie zajęć plastycznych.